Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Ukončené projekty

CASC
Cílem projektu je zapojit veřejnost jako aktivního účastníka do dialogu mezi vědou, politikou a podnikáním, tj. zvýšit zájem široké veřejnosti o oblast vědy a výzkumu a přispět tak k vytváření veřejnosti aktivně zapojené do debaty o otázkách rozvoje vědy.
Centrum inovačního vzdělávání Liblice (CIVL)
Pod vedením SSČ AV ČR, v.v.i. je realizován projekt Centrum inovačního podnikání Liblice ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou Asociace inovačního podnikání ČR, České inovace, s.r.o. (CI4GM) a VINNOVA.
Centrum pro transfer technologií (CeTT)
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. se podílí na projektu CeTT, který představuje pokračování a rozšíření již existujících služeb transferu technologií při Technologickém centru AV ČR s cílem tyto služby podstatně zdokonalit a doplnit o chybějící komponenty – zejména o ochranu duševního vlastnictví, vzdělávání manažerů výzkumných institucí a výzkumníků v oblasti technologického transferu a ochrany duševního vlastnictví, zakládání spin-off firem a marketingu.
České centrum pro mobilitu (CCM)
České centrum pro mobilitu je součástí Evropské sítě center pro mobilitu - ERA-MORE. ČCM vzniklo v rámci projektu „Czech Mobility Centre“, který byl v období 2005-2007 finančně podporován Evropskou komisí v 6. rámcovém programu.
České centrum pro mobilitu (CCM)
Projekt „České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011“ byl finančně podpořen z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Projekt nyní pokračuje v rámci stávajícího projektu EURAXESS Česká republika.
E*care
Cílem projektu je monitorovat a vyhodnotit překážky v mobilitě výzkumných pracovníků v rámci ERA (European research area).
Informační centrum Akademie věd pro inovace (ICAVI)
Cílem projektu je umožnit přímá osobní setkávání výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR s čelními představiteli podnikatelského sektoru, a to nikoliv nahodile, ale s oborově cílenými skupinami na základě úzké spolupráce mimo jiné s Českou manažerskou asociací a Svazem průmyslu a dopravy.
Komunikace vědy prostřednictvím médií
Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považuje za jednu ze svých priorit. Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. I z těchto důvodů připravil Odbor projektů a grantů kurz „Komunikace vědy prostřednictvím médií“.
Liblice - optimalizace vodního režimu v zámecké oboře
Cílem projektu byla revitalizace a optimalizace vodního režimu v prostoru zámecké obory zámku Liblice, jež tvoří regionální biocentrum a je součástí NATURA 2000. Ve tomto areálu se nachází přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic. V rámci projektu byly v areálu obory obnoveny zanesené zavodňovací příkopy, vybudovány dva mokřady, obnoven rybníček a prameniště – studánka. Přínos projektu představuje zvýšení ekologické stability i kvality krajinného rázu v této oblasti. Byla obnovena funkčnost všech vodohospodářských objektů prostřednictvím přírodě blízkých opatření.
Marketing cestovního ruchu Kokořínska
Cílem projektu byla marketingová podpora regionu a propojení dvou marketingových toků mezi partnerskými subjekty Konferenčním centrem AV ČR - Zámek Liblice a Sdružením obcí Kokořínska, tedy marketingové propojení Kokořínska a Liblicka. Mezi aktivity projektu patřilo mj. vytvoření a výroba propagačních materiálů, map, instalace webkamery na Vrátenské hoře, účast na tuzemských a zahraničních veletrzích, konference cestovního ruchu, webová a DVD prezentace, aj.
OPEN SCIENCE
The educational project with the title of Open Science opens access for students to scientific and research workplaces via student internship, the lifelong learning courses for the secondary school teachers allow bring the latest knowledge and scientific results to the schools, the science communication courses for the researchers learn how to communicate the outcomes of their scientific work and develop the art of presenting their ideas not only in the scientific community but also towards the media.
Otevřená věda II
Projekt vytváří mimořádně nadaným studentům takové podmínky, aby byl podchycen jejich zájem o technické a přírodovědné obory a byli motivováni k volbě vědecké kariéry. Projekt pokračuje v rámci stávajícího projektu Otevřená věda III.
Otevřená věda pedagogům - Praktické kurzy pro středoškolské pedagogy biologie, chemie a fyziky
Otevřená věda pedagogům, aneb Praktické letní kurzy pro učitele středních škol biologie, chemie a fyziky, jsou pod hlavičkou Akademie věd pořádány již od roku 2005. Projekt je nyní realizován v rámci projektu Otevřená věda III.
Regenerace zeleně zámeckého parku Třešť
Cílem projektu SSČ AV ČR, v.v.i. je regenerace zámeckého parku a přilehlé obory.
Regenerace zeleně zámku Liblice
Cílem projektu SSČ AV ČR, v.v.i. je navrácení původních vazeb a působivých scenerií, průhlednosti na architekturu či přírodní partie s ohledem na požadavky současného majitele zámku.
Regenerace zeleně zámku Liblice, II. etapa - zámecká obora
Cílem projektu je rekonstrukce nevhodných lesních porostů, tj. topolových a smrkových monokultur, na strukturu porostů, odpovídající místním a historickým podmínkám. Dalším cílem projektu je samozřejmě i péče o vysazenou vegetaci. Úkolem opatření je optimalizace porostní skladby. Přínos spočívá ve zvýšení ekologické stability a kvality krajinného rázu této oblasti.
Regenerace zeleně zámku Třešť, AV ČR - II. etapa
Cílem projektu je obnova dubové aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace. Účelem regenerace aleje je stabilizovat kompozici aleje a zajistit provozní bezpečnost stromů. Revitalizace tak zajišťuje stabilitu aleje a její provozní bezpečnost na další období.
Rekonstrukce východního křídla zámku Liblice
Cílem projektu je celková rekonstrukce východního křídla zámku Liblice, zlepšení stavu objektu a umožnění provozu nezbytného k zachování památky pro další generace, současně optimalizace poměru existující kongresové kapacity a nově vytvořené ubytovací kapacity jako nezbytné podmínky pro využití příležitostí v oblasti kongresové turistiky i turistiky veřejné.
Rekonstrukce západního křídla zámku Liblice
Projekt Rekonstrukce západního křídla zámku Liblice je třetí fází a dokončujícím projektem komplexní obnovy jedné z nejvýznamnějších památek českého venkovského baroka - zámku Liblice.
Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti
Cílem projektu byla obnova dubové aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace. Cílem regenerace aleje bylo tak stabilizovat kompozici aleje a zajistit provozní bezpečnost stromů.
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP
Soutěžní přehlídka popularizace vědy SCIAP má za cíl pravidelné hodnotit a představovat aktivity popularizátorů vědy, umožnit jejich setkávání a výměnu informací i zkušeností. Soutěž probíhá v kategoriích: expozice, periodikum, audio či audiovizuální pořad, internet a ostatní.
Třetí dimenze
Český rozhlas Leonardo, Akademie věd ČR a časopis Vesmír pořádají cyklus diskusních večerů, jejichž tematický záběr pořadu sahá od technologie, medicíny, astronomie nebo historie až po obecnější otázky na hranici filosofie.
Věda pro život
Webové stránky www.vedaprozivot.cz jsou portálem, který přibližuje vědu z oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Návštěvníci zde najdou informace o bádání, úspěších a životě vědců z Akademie věd ČR nebo časovou osu, která shrnuje vědecké objevy, jež změnily svět.
Zámecký hotel Třešť
Finanční prostředky z Fondu Vysočiny (grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007) částečně pomohou ve výstavbě minigolfového hřiště v zámeckém parku hotelu Třešť.