Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

+420 221 403 111
 
IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Přehled činností

V této sekci naleznete seznam činností a služeb ze všech oblastí, kterými se SSČ zabývá

Poradenství
Poradenský a správní úsek zajišťuje právní konzultace při přípravě dokumentů k realizaci podpory výzkumu a vývoje, v oblasti výkonu vlastnického práva, při řešení složitějších problémů při aplikaci pracovního, veřejného a soukromého práva v rámci činnosti pracoviště; zajišťuje metodickou pomoc v oblasti transferu znalostí a technologií a průmyslově právní ochrany; zajišťuje podporu při administraci veřejných zakázek a registraci smluv.
Vydávání publikací
Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.
Vydávání časopisů A / Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého
Čtvrtletník A / Věda a výzkum prezentuje bádání na jednotlivých akademických pracovištích. Časopis primárně směřovaný na vnější reprezentaci AV ČR jako společensky potřebné a užitečné instituce. Popularizační časopis AΩ / Věda pro každého – jeho prostřednictvím Akademie věd oslovuje především mladší čtenáře při akcích, jako jsou Veletrh vědy či Týden vědy a techniky apod.
Vydávání časopisu Živa
Populárně vědecký časopis přinášející recenzované příspěvky z biologických oborů
Knihkupectví
Academia provozuje síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě
Konference, workshopy, semináře
Divize konferenčních a hotelových zařízení zajišťuje a řídí provoz konferenčních a hotelových zařízení SSČ AV ČR, v. v. i. s cílem poskytování ubytovacích, gastronomických, konferenčních a doprovodných služeb.
Nákup energií
Účastníme se jako centrální zadavatel aukce na nákup silové elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze v Kladně a nabízíme pracovištím AV ČR zajištění činností a procesů k získání výhodnějších cen elektrické energie a plynu, včetně veškeré administrativy.
Popularizace vědy a marketing
Hlavním cílem Odboru popularizace vědy a marketingu je přiblížit prostřednictvím jednotlivých propagačních akcí, popularizačních aktivit, výstav a projektů činnost ústavů Akademie věd ČR a popularizovat tak vědu a výzkum směrem k široké veřejnosti. Dále zajišťovat marketingové aktivity jak pro SSČ, tak i pro KAV, přispívat k větší informovanosti ústavů o plném spektru všech produktů a služeb SSČ.
Projekty a granty
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. má pro účely akvizice a administrace dotačních titulů zřízen samostatný Odbor projektů, grantů a medializace v rámci Divize vnějších vztahů.
Provoz hotelů, restaurací a ubytoven
Divize konferenčních a hotelových zařízení zajišťuje a řídí provoz konferenčních a hotelových zařízení SSČ AV ČR, v. v. i. s cílem poskytování ubytovacích, gastronomických, konferenčních a doprovodných služeb.
Stavební odbor, nemovitosti
Divize správy majetku a služeb zabezpečuje výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu nemovitého majetku SSČ, ústavů AV ČR a AV ČR, správu a pronájem nemovitostí, hospodaří s rozsáhlým bytovým a ubytovacím fondem.
Správa majetku
Odbor správy majetku nabízí vysokou úroveň komplexních služeb v oblasti správy nemovitostí. Vědeckým pracovištím AV ČR, popřípadě i dalším subjektům pomáháme optimalizovat náklady na provoz budov a dalšího nemovitého majetku.
Autodoprava
Hlavním úkolem provozního odboru je zabezpečení řádného chodu budovy v Praze 1, Národní 3-7 a poskytnout tak spolehlivé zázemí pro všechny subjekty zde sídlící. Mimo vlastní SSČ se jedná především o vedení AV ČR a její orgány, Kancelář AV ČR, Knihovnu AV ČR, Grantovou agenturu ČR.
Webhosting, mailhosting, servis VT
Odbor komunikačních a informačních technologií zajišťuje rozvoj a provoz technického a programového vybavení výpočetní techniky KAV a SSČ; poskytuje v těchto oblastech poradenskou, metodickou i odbornou pomoc pracovištím AV ČR a zajišťuje pro ně multilicenční smlouvy. Shromažďuje a zpracovává aktualizovaná data o AV ČR, vytváří a aktualizuje centrální www stránky AV ČR, vydává informační materiály pro potřeby pracovišť AV ČR a Akademického sněmu, odborných útvarů KAV, SSČ případně pracovišť AV ČR.
Ekonomické informační systémy
Hlavní náplní odboru informačních systémů je jednotné zajišťování správy a vývoje ekonomických informačních systémů iFIS, Elanor Global, Verso, případně dalších pro pracoviště AV ČR. Předmětem těchto aktivit jsou zejména podpora uživatelů, tvorba prostředí pro výkaznictví a sumarizaci dat za AV ČR, metodická a konzultační činnost, zodpovědnost za další rozvoj systémů a jejich nadstaveb.
Audiovizuální technika a výroba audiovizuálních děl
Odbor audiovizuálních technologií přispívá k popularizaci vědecké činnosti a k popularizaci vědců samotných výrobou reportáží, dokumentárních filmů, prezentací a jiných audiovizuálních formátů. Odboru audiovizuálních technologií zajišťuje pronájem a kompletní technický servis jednacích a konferenčních prostor v historických sálech Akademie věd České republiky.
Odbor bytů a ubytovacích zařízení (OBUZ)
Hlavní náplní odboru bytů a ubytovacích zařízení je správa bytového hospodářství AV ČR; jedná se o více než 300 bytových jednotek. Užívání předmětných bytů je v režimu regulovaného nájmu, značná část bytů (zejména přidělovaných v posledních letech) má statut služebních bytů vázaných na pracovní poměr nájemce v AV ČR.
Poskytování péče o předškolní děti
Personální úsek zajišťuje provoz předškolních zařízení pro děti zaměstnanců pracovišť AV ČR. Akademičtí pracovníci mohou využívat služeb Akademického předškolního centra (APC), jehož třídy Lvíček a Mazánek se nacházejí na Praze 1 a na Praze 8, a Miniškolky Creative (MŠC), která je k dispozici v Brně.